Empathie (2)

Empathie ontwikkelt zich in de relatie tot de mensen aan wie het kind zich het meeste hecht. Het identificeert zich met empathisch spiegelende ouders.

Bijvoorbeeld: de peuter doet zich pijn, de moeder herkent het signaal van de pijn en benoemt het, en biedt het kind troost. Of: het kind is boos omdat het zijn zin niet krijgt, de vader benoemt de emotie van het kind en ondersteunt het om ‘verder te gaan met de dag’.

Moeders die in aanwezigheid van hun kind vooral op hun smartphone zitten te kijken missen deze signalen en nemen ook niet de tijd om te reageren. Ze belemmeren daarmee de ontwikkeling van empathie bij hun kind.

Ontbreken van empathie (kinderen)

Als een kind van een jaar of zeven nog steeds én geen emotionele én geen cognitieve empathie heeft ontwikkeld zie je vaak dat het kind veel agressie vertoont en daar geen rem in heeft. Zo’n kind lijkt niet eens te beseffen dat het de ander pijn doet.

Als een kind van zeven jaar wél cognitieve empathie heeft ontwikkeld (het heeft geleerd wat het de ander aan doet en weet ook dat het daar straf voor kan krijgen), maar de emotionele empathie is weinig ontwikkeld, dan kan zo’n kind de agressie uitstellen (het heeft er weet van). Deze kinderen weten echter ook heel goed wat de zwakke plek van de ander is, en ze kunnen op een bepaald moment toch iemand perfect op de zwakke plek raken.

Ontbreken van empathie (persoonlijkheid)

Empathie het het vervoermiddel om intermenselijk gedrag te reguleren. Als je met de ander mee kunt leven zul je de ander minder snel pijn doen. Zoals jij behandeld wilt worden zul je ook de ander willen behandelen.

Het klopt precies, maar toch klopt er iets niet. Dat is het gevoel dat ik soms heb bij mensen die een prachtige -en logisch opgebouwde - beschrijving geven over hoe mensen tot bepaalde keuzen komen. Cognitief zit het goed in elkaar, maar waar is de emotionele kant?

Marc America (2016) heeft in een schema een drietal persoonlijkheidsstoornissen geplaatst in relatie tot het vermogen tot empathie. Ik vul zijn schema nog iets aan met eigen bevindingen.

  1. Wel cognitieve, maar nauwelijks emotionele empathie: psychopatiform gedrag (kijk bijvoorbeeld naar het programma ‘Opgelicht’: precies wéten waar de zwakke plekken van de ander zitten en daar misbruik van maken).

2. Weinig cognitieve, maar wél emotionele empathie: borderline persoonlijkheidsstoornis. Mensen met borderline voelen de ander wel aan (emotionele empathie), maar ze kunnen niet denken vanuit de ander, door een onvermogen om te mentaliseren.

3. Weinig cognitieve en weinig emotionele empathie: narcisme. Bij mensen met narcisme draait alles om henzelf, ze (h) erkennen niet de bedoelingen, behoeften en wensen van de ander.

"Alle opvoeding is gedragstherapie. Een kwestie van goed belonen en op het juiste moment straffen". Aldus de gedragstherapeut. Volgens mij miste er iets in deze redenering...

 

Kokerdenken en gezinspathologie

“Waar aan herken je een persoonlijkheidsstoornis?”

Dat vroeg de psychiater aan een verzameling congresgangers. Overal zag ik hersencellen ratelen. Er kwamen ook diverse antwoorden. De meeste heb ik niet verstaan. Mijn gehoor is aan verval onderhevig.

+/-

Voor mezelf gebruik ik vaak het +/- schema. Je hebt een psychisch probleem als je alleen maar positief denkt over jezelf en negatief over de ander.

Of omgekeerd: als je alleen maar negatief denkt over jezelf en positief over de ander. Mensen die geestelijk gezond zijn denken kunnen positief naar de ander kijken, maar hebben ook een positieve kijk op zichzelf. In ieder geval zijn ze in staat om genuanceerd te kijken. Oftewel in grijstinten.

Eenzijdige oplossingsstrategie

Maar dat antwoord bedoelde de psychiater niet. Hij gaf als sleutelwoord voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis: ze kiezen een eenzijdige oplossingsstrategie.  Deze mensen zijn dus niet in staat om te variëren in hun reacties.

De narcist wordt getriggerd als hij geen aandacht krijgt en reageert daarop met boosheid. Iemand die paranoïde is denkt dat anderen het altijd op hem voorzien hebben. Een persoon die obsessief-compulsief is heeft maar één oplossing voor zijn spanningen en dat is ordenen. Iemand met borderline is zó bang voor verlating dat daar steevast met agressie (schelden, zelfverwonding) op wordt gerageerd.

Er wordt dus geen andere reactie ‘bedacht’. Het vermogen om anders te gaan denken en handelen ontbreekt.

Pathologisch gezinssysteem

Wat individueel gebeurt kan – vertelde de psychiater – ook in groepsverband gebeuren. In bijvoorbeeld sectes: wij zijn goed, de ander is fout. Wie fout zit wordt uitgebannen, een gesprek is niet meer mogelijk.

Maar ook in gezinnen. Een aantal familieleden leeft in onmin met elkaar. Daaruit ontstaat in pathologische gezinssystemen (net als bij sectes) vaak het idee van de zondebok. Eén van de gezinsleden staat ‘model’ voor de vaak onuitgesproken spanning binnen het gezin.

De reactie van de andere gezinsleden is – volgens de psychiater – vervolgens patroonmatig voorspelbaar. Er is maar één oplossing: de zondebok moet zich voegen naar de eisen van de andere familieleden of hij wordt uitgebannen.

Daarop komt er waarschijnlijk weer een andere zondebok. Want het patroon is dat de ander moet worden overheerst. Er is geen gelijkwaardige communicatie. De één bepaalt voor de ander (hoe hij moet denken of handelen). Wie dat niet doet wordt uitgesloten.

Narcisme, borderline en uitlokkende gebeurtenis

Het cognitieve model van A.T. Beck omvat een aantal dimensies die passen bij persoonlijkheidsstoornissen.

Je kunt deze dimensies in een schema plaatsen. Mensen zijn meer dan schema’s. Maar ze helpen je soms om beter het verband tussen de uitlokkende gebeurtenis en de reactie van de persoon te begrijpen.

Twee voorbeelden:

  1. De narcist

Voor een narcist is kritiek eigenlijk ondraaglijk. Hij ervaart kritiek als krenking. De kritiek is dan de uitlokkende gebeurtenis. De kernbehoefte van de narcist is: gewaardeerd worden. Kritiek staat haaks op die waardering. Veel mensen met narcisme zullen vervolgens zichzelf nóg groter maken. Ze moeten nóg meer imponeren.

Chef van Zanten maakt geen fouten

Meneer van Zanten is trots op alles wat hij bereikt heeft. Iedere keer weer vertelt hij hoe hij als eenvoudige jongen zich helemaal opgewerkt heeft tot chef in een groot bedrijf. Dat zijn eigen afdeling maar uit zes mensen bestaat vertelt hij er niet bij. Daar kun je ook beter niet over beginnen. 

Als er controle komt op zijn afdeling blijkt dat allerlei papieren niet in orde zijn. Ook is er niet voldaan aan de eisen van de arbeidsinspectie. Meneer van Zanten is woedend. Hij heeft zijn hele leven hard gewerkt en dan komt er zo’n snotaap vertellen hoe hij zijn werk in moet delen. Maar tegen de inspecteur kun je toch maar beter niet te hoog van de toren blazen.

De volgende dag meldt meneer Van Zanten zich bij de directeur. Hij vertelt trots hoe hij de inspecteur heeft afgepoeierd. Ze hadden wel wat minimale foutjes gezien, maar dat hadden ze toch niet goed gezien. Het waren twee muggenzifters die gewoon waren aangesteld om bij iedereen fouten aan te wijzen. Gelukkig had hij allerlei bewijs kunnen leveren hoe goed hij als chef van de afdeling zijn verantwoordelijkheid waar maakte.

2. Borderline

Bij Borderline is een uitlokkende gebeurtenis vaak het gevoel van verlating. De kernbehoefte van mensen met Borderline is: controle. Als je de controle hebt heb je ook het gevoel dat je autonoom kunt zijn. Een vorm van probleemgedrag die het gevolg kan zijn van een uitlokkende gebeurtenis is: vechten (ageren, een klacht indienen) of vluchten (het kiezen voor het isolement).

Mevrouw Veenstra en haar huisarts

Mevrouw Veenstra heeft veel trekken die wijzen op kenmerken van borderline. Ze heeft zich er al een tijdje zorgen gemaakt, maar nu ligt er dan een schokkende brief in de brievenbus: de huisarts -dokter Abbema – gaat met pensioen. Mevrouw Veenstra ervaart het pensioen van de huisarts als een vorm van verlating. Die avond gaat ze eens stevig aan de drank. Met een zware kater bezoekt ze de volgende dag het spreekuur. Ze vraagt belangstellend of de dokter zijn huis gaat verkopen. Nee, hij blijft in zijn eigen huis wonen. “Dan behandelt u zeker ook nog af en toe patiënten?” vraagt mevrouw Veenstra. Nee, dokter Abbema gaat echt helemaal stoppen. Natuurlijk weet hij zelf wel dat hij af en toe standby zal zijn voor zijn opvolger, maar hij kent mevrouw Veenstra al een tijdje. Dus kiest hij voor een duidelijk antwoord.

Mevrouw Veenstra is helemaal onthutst. Blijft de dokter gewoon in de wijk wonen, kan ze niet meer bij hem aankloppen. Als hij was verhuisd was het beter te begrijpen geweest. Nu is het niet alleen verlating, maar ook afwijzing. Ze verlaat de spreekkamer zonder te groeten. Tijdens de afscheidsreceptie laat ze niets van zich horen. Zo heeft ze de controle. Ze hoopt dat de dokter zich later toch enigszins ongerust zal afvragen waar mevrouw Veenstra was gebleven.  

Fouten in de waarneming

In ons hoofd bouwen we in de loop van de tijd schema’s op over hoe de wereld in elkaar zit. Die schema’s bepalen ook hoe wel ‘in principe’ met andere mensen omgaan.

Botste je als kind met een regelende moeder, dan zul je ook eerder botsen met een leidinggevende die alles op haar manier georganiseerd wil hebben. Heb je als kind een negatief beeld van mannen opgebouwd, dan zul je als volwassene eerder mannen wantrouwen. Je voelt je dan bijvoorbeeld eerder op je gemak bij een vrouwelijke huisarts of een vrouwelijke leidinggevende.

Volgens psychiater Beck vormen gedachten, herinneringen, gewaarwordingen en fantasieën van vroeger uiteindelijk je kijk op deze wereld (‘schema’s’, cognities). Die cognities kunnen gezond zijn en je helpen in een gezonde omgang met de omgeving. Ze kunnen ook disfunctioneel zijn: ze leveren uiteindelijk meer schade op dan winst.

Als je bijvoorbeeld hebt geleerd dat je maar beter problemen uit de weg kunt gaan bereik je minder in je leven dan je zou kunnen en willen. De kans dat je verslaafd raakt aan bijvoorbeeld alcohol (als vermijding van alle ellende) wordt dan ook aanzienlijk groter: je vermijdt problemen en je verdooft jezelf.

Voorbeelden van systematische fouten in de waarneming en in het verwerken van informatie zijn:

  1. Een detail uit een situatie halen en dat als cruciaal beschouwen.

Voorbeeld: mevrouw Janssen is 25 jaar in dienst. Er wordt een receptie georganiseerd. Bijna alle collega’s komen haar feliciteren. Enkele collega’s zijn niet op de receptie aanwezig. Mevrouw Janssen heeft het niet over de vele collega’s die haar de hand kwamen drukken. De afwezigheid van enkele collega’s ziet ze als een bewijs dat ze genegeerd wordt.

2. Het eenzijdig beoordelen van een situatie of een persoon als enkel goed of slecht (zwart-wit denken).

Voorbeeld: de auto van meneer De Vries is stuk. Hij kan op termijn geen andere auto lenen. Daarom moet hij vandaag met het OV. Door een storing rijden de treinen met een aanzienlijke vertraging. Meneer De Vries komt te laat op zijn werk. Hij constateert dat hij nooit meer met de trein zal gaan, want met de trein loop je altijd vertraging op.

3. Twijfelachtige conclusies trekken op basis van iets wat ooit gebeurd is zonder dat er sprake is van enig bewijs.

Meneer Berendsen staat op de ladder. Het is mooi weer vandaag: een prima dag om de dakgoot schoon te vegen. Mevrouw van Rijswijk zit in haar badpak in de tuin. Ze verdenkt de buurman dat hij op de ladder is geklommen om haar te begluren. Sinds die tijd meent ze dat de buurman altijd bezig is om haar in de gaten te houden. Ze denkt ook dat hij haar in  de gaten houdt als ze in de slaapkamer is. 

Je kunt deze vorm van conclusies trekken als het maken van redeneerfouten omschrijven. Ze vestigen selectief de aandacht op een element dat voor de persoon in kwestie belangrijk is.

Bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen treden deze redeneerfouten voortdurend op. En als er sprake is van stress zie je ze voortdurend gebeuren als gevolg van ‘kokerdenken’.

Persoonlijkheid en ouder worden (narcisme)

Er wordt vaak gedacht dat een persoonlijkheidsstoornis ‘uitdooft’ als mensen ouder worden. Immers, zo denken we, het verstand komt met de jaren. Of: de scherpe kantjes gaan er wel vanaf als je meer van de wereld ervaren hebt. Maar is dat wel zo?

1. Uitgedoofde persoonlijkheidsstoornis

Volgens Noud Engelen en Bas van Alphen (2016) kan er sprake zijn van een uitgedoofde persoonlijkheidsstoornis als er op latere leeftijd een verdere narijping van de persoon plaats heeft gevonden. Op de één of andere manier heeft die persoon geleerd om beter naar zichzelf te kijken. Daarnaast is hij beter in staat om met stress om te gaan (betere ‘coping’). Het gevolg is dan: betere impulscontrole, minder stemmingswisselingen en woede-uitbarstingen.

2. Laat ontstane persoonlijkheidsstoornis

Het kan ook zo zijn dat iemand redelijk heeft gefunctioneerd, en dat dat functioneren onderliggende problematiek heeft gecamoufleerd. Bijvoorbeeld: iemand was weliswaar kwetsbaar, maar dankzij de structuur van het werk en een aangepaste thuissituatie kon hij zich redelijk handhaven. Pas als er sprake was van veel stress bleek dat de persoon op dat moment niet meer goed kon functioneren. Maar als de stress niet lang aanhield kwam het functioneren van deze persoon vanzelf weer redelijk op de rails.

Bij deze personen, die dankzij een bepaalde structuur, zichzelf in de omgeving konden handhaven, zie je echter een knik in de ontwikkeling als er zich op latere leeftijd (vanaf 50 jaar) ingrijpende veranderingen in de levensomstandigheden voordoen. Zoals: werkloosheid, een echtscheiding, pensionering, verlies van gezondheid, een kleiner wordend netwerk of verlies van autonomie.

Wat onderhuids aanwezig was, maar door gunstige levensomstandigheden niet zichtbaar was, wordt dan alsnog een probleem. Dat verklaart ook waarom het leven van sommige oudere echtparen ‘getekend’ wordt door een voortdurende strijd. Het evenwicht (bijvoorbeeld de vrouw in en rond het huis met haar eigen netwerk, de man buitenshuis met zijn eigen netwerk) is verstoord geraakt. En het lukt dan niet meer om een nieuw evenwicht te vinden (Noud Engelen en Bas van Alphen geven in hun boek voorbeelden van relatietherapie voor ouderen).

3. Atypische persoonlijkheidsverandering

De persoonlijkheid kan ook veranderen als gevolg van somatische aandoeningen. Bij aandoeningen in de frontale hersendelen kan iemand bijvoorbeeld sterk ontremd raken. Bij deze vorm van aandoening is het vaak moeilijk om een ‘link’ te leggen naar het verleden. De dementering, een hersentumor of een herseninfarct maken dat het hele bouwwerk van de hersenen (zowel gedrag, als emoties) door elkaar geschud wordt.

Inkrimpend netwerk

Engelen en Van Alphen schrijven dat bij 8% van de thuiswonende ouderen sprake is van een persoonlijkheidsstoornis. Vaak is deze stoornis al op jongere leeftijd zichtbaar door allerlei conflicten. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben op oudere leeftijd vaak te maken met een sterk inkrimpend netwerk.

Narcisme en ouder worden

Mensen met narcistische trekken zijn daarbij, aldus de auteurs, vaak zeer controlerend en bepalend in het contact.

Mevrouw Van Os is er trots op dat ze zoveel heeft bereikt. Ze heeft haar beide dochters in haar eentje opgevoed en een voorbeeldige opvoeding gegeven. Op de school waar ze les gaf had de inspectie nooit iets op haar aan te merken. Ze heeft haar moeder verzorgd en toen dat niet meer kon regelde en organiseerde ze van alles rond de verzorging van haar moeder in het verpleeghuis. 

Narcistische mensen stellen hoge eisen aan anderen. Dat leidt er toe dat anderen de neiging hebben om de persoon te vermijden. Deze op zijn beurt voelt zich gekrenkt en verlaten, waardoor de negatieve interacties nog eens extra gevoed worden.

Mevrouw Van Os

Zoals bij Mevrouw Van Os. Ze was er in haar werk als onderwijzeres trots op dat alles altijd prima op orde was. Volgens collega’s was een probleem dat ze moeilijk tegen kritiek kon. Daar is ze het niet mee eens: ze kan prima tegen kritiek, als het maar terecht is.

Mevrouw Van Os kon behoorlijk op haar strepen staan. Dat doet ze ook nu nog, nu de thuiszorg over de vloer komt. Ze is aan haar vierde thuiszorgmedewerker toe: niemand doet het goed. De één heeft geen correct taalgebruik, de ander is niet schoon genoeg, de derde komt niet op tijd. “Tegenwoordig weten mensen niet meer wat echt werken is.”

De beide dochters van Mevrouw Van Os wonen twee uur rijden van hun moeder vandaan. Ze bezoeken haar maar af en toe. Daar begrijpt ze helemaal niets van: zij gaf haar dochters toch het beste mee? Ze hebben allebei kunnen studeren en zijn afgestudeerd zonder studieschuld.

Ook de vroegere collega’s komen slechts sporadisch op bezoek. Terwijl Mevrouw van Os zich maximaal heeft ingezet voor de teamgeest op school. Ze voelt zich miskend en onbegrepen. 

Persoonlijkheidsstoornissen (10)

c) Bij mensen met een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis vallen de dwangmatigheid en het perfectionisme op (de obsessie is het denken aan, de compulsie is de handeling). Het is nooit goed genoeg. Ze hebben een hekel aan vrije tijd en zijn het liefst aan het werk. In hun werk streven ze naar het verfijnen van regels en procedures. Werkkamer en huis zijn altijd keurig op orde.

Op de televisie verscheen in ‘De Reünie’ (Jan Arentsz in Alkmaar) een mevrouw die de apparaten in haar keuken op alfabet had gesorteerd (afwasmachine, bakoven, broodrooster, cooker enz). Op school had niemand iets van haar dwang gemerkt, ze wist de obsessies en compulsies goed te verbergen.

Omdat ze hoge eisen aan zichzelf stellen worden beslissingen vaak uitgesteld: je weet immers nooit zeker of je de goede beslissing hebt genomen? Dwangmatige mensen zijn vaak erg zuinig, want je weet nooit of je een radio niet ergens toch nog een tientje goedkoper aan kunt schaffen. Bovendien moet je altijd sparen, want er kunnen slechtere tijden aanbreken. Er is –diagnostisch gezien- een opvallend verband met depressies en angststoornissen.

“Met het huishouden ben ik de hele dag bezig. ’s Morgens maak ik een lijst van dingen die ik  moet gaan doen. Het huis moet helemaal op orde zijn voordat Jan uit zijn werk thuis komt. Ze moeten me dan niet onderbreken, want Jan heeft zijn rust nodig, dus het werk moet helemaal af.

Dingen weggooien kan ik niet, ik bewaar altijd alles. Op zolder en in de bijkeuken heb ik alle spullen netjes op volgorde gesorteerd”.

…. Het omgaan met haar kinderen was voor deze mevrouw erg moeilijk, ze kon er niet tegen als er iets op een andere plek stond of als één van de kinderen naar de WC ging als ze hem net schoon had gemaakt…..

Persoonlijkheidsstoornissen (7)

De laatste twee persoonlijkheidsstoornissen uit het B-cluster  (met als centrale kenmerk: ontregeling van emoties):

c) Een persoon met een theatrale persoonlijkheidsstoornis werd vroeger een hysterische persoonlijkheid genoemd. Het is één van de oudst bekende psychiatrische ziektebeelden (al bekend bij de oude Grieken). Het woord komt van het Griekse woord voor baarmoeder. Verondersteld werd dat deze stoornis alleen bij vrouwen voor zou komen. Inmiddels weten we dat mannen ook (on-)behoorlijk theatraal gedrag kunnen vertonen.

Wie de oude TV-serie ‘Schone Schijn’ (‘Keeping Up Appearances’)  bekijkt ziet daar in Hyacinth een theatrale uitvergroting van de theatrale persoonlijkheid. Veel mensen met een theatrale persoonlijkheid vertonen dat gedrag op een wat meer subtiele manier. Behalve in de wereld van de film en de kunst, daar schijnt het een ‘pré’ te zijn als je jezelf zoveel mogelijk in de schijnwerpers plaatst.

Mensen met een theatrale peroonlijkheidsstoornis zoeken voortdurend bevestiging, goedkeuring en lof van anderen . Ze voelen zich ongemakkelijk in situaties waarin ze niet in het middelpunt van de belangstelling staan. Om ‘aandacht te trekken’ zal de één zijn toevlucht nemen tot extravagant gedrag, de ander tot bijzondere kleding, een derde tot expressionistisch taalgebruik.

Toen er aan mevrouw De Graaf tijdens een verjaardagsfeest niet werd gevraagd hoe het met haar ging haalde ze een plastic tas van de apotheek tevoorschijn. Daaruit pakte ze een hele reeks potjes en doosjes met medicijnen. Die zette ze al zuchtend op de tafel.

d) De narcistische persoonlijkheidstoornis kenmerkt zich door overwaardige denkbeelden en daarnaast door overgevoeligheid voor een mogelijke negatieve beoordeling (die als krenking wordt ervaren). Het is voor hen buitengewoon moeilijk ‘de zaak’ te onderscheiden van ‘de persoon’. Ook hebben ze moeite om zich in te leven in de standpunten van anderen.
Het kost mensen met een narcistische persoonlijkheid vaak moeite om hulp te vragen. Ze stellen zichzelf zó centraal dat de ander maar naar hén toe moet komen.

“Ik zit hier al dagen lang te wachten op bezoek” zei John, “maar zelfs mijn familie laat me in de steek.” “Weet uw familie dan dat u ziek bent?” vroeg ik. “Hebt u ze gebeld dat u graag bezoek wilt hebben?” “Nee” zei John, “dat heb ik ze niet verteld. Maar als ze maar een beetje interesse in mij zouden hebben zouden ze wel langs komen. Ik stond toch ook altijd voor hén klaar. Zo zie je maar weer: stank voor dank…”

Over de narcistische persoonlijkheid heb ik eerder veel uitgebreider geschreven, die blogs kun je vinden met het ‘zoekschema’.