Omdenken voor ouderen

Vandaag zit ik weer helemaal in de wondere wereld van de ouderenzorg. Vanmorgen cursus geven over cognitieve stoornissen bij ouderen, daarna bij sollicitatiegesprekken zitten en 's middags supervisie voor tandartsen die in opleiding zijn als Tandarts Geriatrie.

Omdat ik zelf ook al tot de doelgroep behoor maar weer even dit wandtegeltje in de herhaling als voorbeeld van een manier van geriatrisch omdenken.

 

Mijn haardos valt gedurig uit

Voorts mis ik nu twee kiezen

Zo krijgt men na verloop van tijd

Steeds minder te verliezen

Advertenties

Hunkerende Hedda en Gerard Geldingsdrang

In zijn onlangs verschenen boek 'Vasthoudend loslaten' citeert Chiel Egberts onderzoeksjournaliste Paula Lampe. De ondertitel van haar boek 'Het Moeder Theresasyndroom' luidt: 'Het persoonlijke motief in de hulpverlening'. 

Achter het verlenen van zorg liggen allerlei motieven. Je helpt anderen omdat… je het goede wilt doen, omdat je geld wilt verdienen, omdat het status geeft, omdat je ziet dat de ander dat nodig heeft, omdat je jezelf dan beter voelt, enzovoorts.

Het spraakmakende boek van Paula Lampe ging destijds over pathologische vormen van zorg. In de vakliteratuur wordt geschreven over compulsive helpers: zorg (ver)wordt tot dwang.

Wie is Hunkerende Hedda?

Hedda is de hulpverlener die het helpen vooral zelf nodig voor de eigenwaarde. Ze voelt zich goed als ze kan helpen. Maar als die hulp niet nodig is voelt ze zich persoonlijk afgewezen. Ze mag er zijn bij de gratie van het hulpverlenen. Volgens Paula Lampe zijn dit vaak vrouwen.

Wie is Gerard Geldingsdrang?

Gerard is de hulpverlener die het helpen benut als een manier om anderen te overheersen. Als die ander dat niet toelaat of als hij de indruk heeft dat een ander hem bij dat streven in de weg zit volgt er agressie. Volgens Paula Lampe zijn dit vaak mannen.

Wie is het middelpunt?

Wat bij Hedda en Gerard opvalt is dat het eigenlijk niet gaat om de zorg voor een ander persoon. Het lijkt op goed hulpverlenerschap met maximale inzet, maar Hedda en Gerard zijn zelf het middelpunt van hun eigen universum.

Werken in de Driehoek

Ook dit vierde boek van Chiel Egberts gaat over het werken in de Driehoek. Hoe werk je als familie, als cliënt en als beroepskracht op een dusdanige manier samen dat alle zijden van de driehoek tot hun recht komen?

Voor professionele krachten is het ingewikkeld met met Hunkerende Hedda en met Gerard Geldingsdrang samen te werken. Hunkerende Hedda is de Redder, die zomaar de Aanklager kwan worden. Gerard Geldingsdrang is de directeur die orders uit deelt.

Beiden willen bepalen hoe de zorg er uit moet zien en drukken daarbij de andere zijden van de driehoek weg. Dat is niet alleen het geval rond de zorgverlening rond de cliënt, maar de patronen zijn ook vaak te zien in de omgeving: het gehele gezinssysteem rond de cliënt.

Bemiddeling door derden is vaak moeilijk, omdat dat als controleverlies wordt ervaren. Hedda en Gerard willen de controle houden en iemand van buiten wordt als bedreiging ervaren.

Chiel Egberts: Vasthoudend loslaten, Drienamiek, 2017, blz 159.

Wie is de begeleider? (slot)

De afgelopen jaren is het ziekteverzuim in de zorg met ongeveer 15% toegenomen. Wat is er aan de hand?

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim in de gezondheidszorg is een complex gebeuren. Er wordt dan al snel gedacht aan een te hoge werkdruk. Maar die werkdruk is een complex gebeuren. Mensen in de zorg zijn vaak wel gewend om hard te moeten werken.

Oneigenlijk werk

Dat wat als werkdruk wordt ervaren heeft echter niet zonder meer te maken met het hard moeten werken. Dat wat als werkdruk wordt ervaren heeft volgens mij veel meer te maken met de onzin van het werk. Medewerkers in de zorg moeten steeds meer dingen doen die ze als niet relevant voor hun werk zien, bijvoorbeeld eindeloze vormen van registratie. En dat terwijl de kern van het werk, daar waar je hart ligt, de zorg voor kwetsbare mensen, er onder lijdt. Van de handen aan het bed  wordt verwacht dat ze een groot deel van de werktijd op het toetsenbord van de computer figureren.

Registreren

En daar zit dan weer een andere laag achter: als je dat niet doet lever je onvoldoende kwaliteit. Kwaliteit wordt gemeten aan de hand van registraties. Je bent dus een groot deel van je tijd bezig met jezelf te verantwoorden. Dat geldt trouwens niet alleen voor de zorg, maar ook (wat ik zo hoor) voor het onderwijs.

Weinig relevant

Een daar nog bijkomend aspect is dat een deel van die verantwoording moet worden geleverd aan functionarissen die daar niet voor toegerust zijn. Denk bijvoorbeeld aan rigide systemen die gemeenten in het kader van de WMO hebben opgezet, maar ook aan verzekeringen die tot in detail willen meten en weten hoe de zorg er uit zou moeten zien. Medewerkers in de zorg moeten steeds meer werk doen dat als weinig relevant wordt gezien, omdat het niets met het hart van de zorg te maken heeft.

Hard moeten werken is niet erg. Hard moeten werken terwijl de kern van het werk, het contact met de bewoners, er onder lijdt, daar word je wél ziek van.

EQ-training

Dan nog even terug naar het onderzoek van Petri Embregts. Is die EQ-training iets dat er extra bij komt omdat er nu eenmaal getraind moet worden? Nee. Juist als je jezelf beter leert kennen helpt jou dat vaak ook in het werk met je cliënten. Het lijkt erop dat het op deze manier investeren in de begeleiding zich ook kan vertalen in een lager ziekteverzuim en minder burn-out.

Het valt onder de zorg die een organisatie zou moeten hebben voor medewerkers, maar uiteindelijk leidt het ook tot een meer gezonde zorgverlening.

Wie is de begeleider? (4)

Een deel van het onderzoek van Embregts en Gerets gaat over het EQ-profiel van begeleiders. Wie ben jij als begeleider en hoe past jouw profiel bij deze cliënt?

Twee voorbeelden:

a) Als je zelf erg ad hoc bent, niet gestructureerd en de cliënt is rommelig in zijn of haar hoofd, dan geeft dat problemen. Je versterkt elkaar’s chaos. Een medewerker die de neiging heeft om weinig gestructureerd te werken zal juist in het werk met deze cliënt extra alert moeten zijn: leeg eerst je hoofd, orden je werk, voordat je met deze cliënt aan de slag gaat. Anders maakt jouw chaos dat de cliënt nóg chaotischer wordt.

b) Als je een negatief zelfbeeld hebt, niet tevreden bent over jezelf en over je werk en jouw cliënt heeft ook zo’n negatief beeld van zichzelf, dan versterk je elkaar. De cliënt voelt jouw zwakte en reageert daar weer op. Je maakt hem met jouw houding eigenlijk nóg zwakker. Je zult dus naar deze cliënt meer zelfbewust aan de slag moeten gaan.

Het boeiende van het EQ is dat het profiel ‘steviger’ kan worden. Bepaalde manieren van ‘coping’ met bijvoorbeeld stress kun je aanleren. Het EQ ligt namelijk veel minder vast dan het IQ.

Het is dus mogelijk om te werken aan een hoger EQ, zodat de begeleiding door de medewerker meer flexibel wordt en qua begeleiding beter aansluit op de behoeften van de cliënt. Bij een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling past een geleidelijk veranderen van het EQ-profiel.

Videotraining

Een essentieel onderdeel van de EQ-training is de video-interactietraining. In veel trainingen staat de cliënt centraal, maar bij deze training kijkt de begeleider vooral naar zijn eigen handelen. Het is in eerste instantie een individuele training. Ook wordt er gesproken over de relatie die de begeleider heeft met de cliënt.

Coping

Een volgende stap het leren van vaardigheden voor ‘effectieve coping’. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: als de cliënt gaat schelden, wat kun jij dan doen? Uit allerlei onderzoek blijkt namelijk dat als de begeleider niet weet hoe hij/zij moet handelen, dat dit voor de begeleider én voor de cliënt sterk stressverhogend werkt.

Hoe reageer ik op deze situatie?

Opmerkelijk is daarnaast dat begeleiders op deze manier ook veel meer de vaardigheid ontwikkelen om het eigen handelen kritisch te bekijken. Ze zijn minder ‘vermijdend’ in hun reacties. Het accent van de verklaringen waarom het soms niet goed gaat liggen niet in de eerste plaats meer bij ‘de’ organisatie, bij ‘de’ omstandigheden’ of bij ‘de’ cliënt.

Wie is de begeleider? (3)

Op een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking was extreme gedragsproblematiek aan de orde van de dag. Er was sprake van een neerwaartse spiraal, waarbij steeds meer medewerkers vertrokken. Toen kwam het idee: 'waarom zetten we hier geen stevige beveiligers neer?' Of waarom 'trekken we geen blik mariniers open?'

Het was een nogal wijd verbreid misverstand dat het op woningen met extreme gedragsproblematiek gaat om ‘de spierballen’. Als er crisis is helpt fysieke kracht soms wel even, maar uiteindelijk gaat het in de zorg om iets anders. Dat wordt samengevat met het ‘emotioneel profiel’. In de praktijk wordt wel gesproken over een EQ, maar dat vind ik een riskante benaming. Het gaat namelijk niet om het EQ, maar om een bepaald profiel in je functioneren.

EQ-profiel

Dat profiel omvat o.a. de volgende factoren:

* intrapersoonlijke aspecten (in hoeverre ben je in staat om naar jezelf te kijken, te zien en te erkennen wat je zwakke en sterke kanten zijn?).

* interpersoonlijke aspecten (in hoeverre ben je in staat om goed te communiceren met anderen?)

* adaptatie (in hoeverre ben je in staat om in te spelen op de situatie op dat moment, en op veranderende omstandigheden)

* stress-management (hoe reageer je op acute omstandigheden, in hoeverre ben je dan in staat om je eigen impulsen te ‘doseren’?)

* de algemene stemming (‘heb je iets over’? wat is het plezier in je werk, in de communicatie met anderen, hoe is het gesteld met je motivatie om er iets van te maken? ).

Je zou kunnen zeggen: het werk met kwetsbare mensen vraagt om begeleiders die in emotioneel opzicht redelijk stabiel zijn. Om het in een beeldspraak te vatten die ik in teambesprekingen noem: veel cliënten zijn kleine bootjes op een stormachtige zee, ze hebben begeleiders nodig die als een vuurtoren op hun plek blijven staan.

Gaat het dan toch om de spierballen? Moet je fysiek tegen een stootje kunnen? Nee, dit emotionele profiel gaat er om wie je bent als persoon. Het laat ook zien dat het in de complexe zorg gaat om een bijzonder vak, dat van mensen veel vraagt. Dat vak leer je maar voor een klein stukje uit de boeken.  Je bent namelijk als begeleider voor een belangrijk deel je eigen instrument.

De klagende patiënt (3)

Hoe zou het team op mevrouw Veenstra kunnen reageren?

Stap 1: wat is een passende vraag in één zin?

Niet dat mevrouw Veenstra haar mond houdt. Maar wat dan wel. Een teamlid formuleerde het zo: “Ik begrijp mevrouw Veenstra niet. Help mij te begrijpen waarom mevrouw Veenstra zo doet.”

Mijn stelling is dat we mensen beter kunnen begrijpen als we iets van hun levensverhaal weten. Dat geldt zeker ook voor de ouderenzorg. Maar verandert mevrouw Veenstra daarmee ook? Of moeten we niet willen dat ze zich anders opstelt? Daarover verschillen de meningen. Een andere vraag kan zijn: “Hoe kan ik mevrouw Veenstra helpen om minder klagend te zijn?”

Stap 2: welke transactionele ik-positie neemt het team in?

Van de manager is het duidelijk. Ze zit in de positie die ze mevrouw Veenstra verwijt. Ze is ook een kritische ouder. De manager kan zeggen dat ze hiertoe gedwongen wordt door het gedrag van mevrouw Veenstra, maar dat is dan geen volwassen positie.

Bij navraag blijkt een deel van de teamleden ook in deze positie te zitten. Ze hebben de neiging om te oordelen en ook om mevrouw Veenstra te kleineren. Ze roept veel irritatie en ongeduld bij hen op.

Een ander deel gedraagt zich als een aangepast kind: deze teamleden laten het gelaten over zich heen komen, maar zijn ondertussen onderhuids boos of gefrustreerd. Ze slaken een zucht van verlichting als ze hun zorgtaken rond mevrouw Veenstra achter zich hebben gelaten.

Twee teamleden slagen er in om toch een bepaalde volwassen positie in te nemen. Ze proberen een stijl van omgang te vinden waarbij ze hun taken kunnen uitvoeren, bevragen mevrouw Veenstra en kunnen ik-boodschappen geven.

Stap 3: Hoe kwam je in jouw positie terecht?

Tsja, mevrouw Veenstra dwong mij hiertoe. Zij maakte mij boos… Nee, het gaat nu om de vraag hoe het komt dat jij zo reageert op mevrouw Veenstra.

Mogelijk vormt de dramadriehoek dan een goed model:

A) je wilde helpen, daarom koos je voor de zorg (de Redder).

Mevrouw Veenstra vond dat je alles alleen maar verkeerd deed.

B) Haar positie van aanklager maakte dat jij je afgewezen voelde. “Hoe hard ik ook mijn best doe, het is nooit goed.”

Daarmee maak je jezelf tot slachtoffer.

C) Maar vanuit die slachtoffer-positie kom je weer in de rol van Aanklager terecht. Dat is (vaak) de rol van de kritische ouder.

Stap 4: hoe werken de verschillende rollen die je inneemt uit op het gedrag van mevrouw Veenstra? Die stappen heb ik gisteren al beschreven.

Aangepast Kind 1: Een verzorgende die vooral haar mond had gehouden en niet was ingegaan op de klachten van mevrouw Veenstra (‘aangepast kind’)  vertelde dat mevrouw Veenstra steeds bozer was geworden. “Zie je wel, niemand luistert hier naar mij!”

Aangepast Kind 2: Een verzorgende die mevrouw Veenstra op haar wenken bediende (ook de rol van ‘aangepast kind’: ik ben het er niet mee eens, maar ik doe maar wat u vraagt, omdat ik dan minder last van u krijg) zei dat ook dat niets had geholpen, het was toch nooit goed.

Kritische Ouder: Een begeleidster die tegen mevrouw Veenstra had gezegd dat ze dat gemopper flink zat was vertelde dat mevrouw Veenstra in woede was ontstoken en nooit meer door haar geholpen wilde worden. Dat was de concrete reden voor de officiële aanklacht geweest.

Volwassen egopositie: De mensen die (het meeste) vanuit de volwassen positie hadden gereageerd waren het minst ontevreden over hoe het in hun werk ging rond mevrouw Veenstra. Toch bleef mevrouw Veenstra ook bij hen met een reeks klachten komen.

Bas-regel

De vraag is waarom ze dan toch het minst ontevreden waren. Waarschijnlijk heeft dat met hun eigen identiteit te maken. Ze waren minder gevoelig voor de waardering door mevrouw Veenstra. Ze gingen gewoon door, ook al kon er geen dankjewel vanaf. Dat is wat ik de Bas-regel noem. Het gaat er niet om wat het resultaat is van je werk. Het draait allemaal om de vraag of je gedaan hebt wat je moest doen.

Stap 5 en 6: 

Daarop was de vraag: welke reactie past het beste bij ons? Wanneer zou je het meest tevreden zijn. Een begeleidster merkte op dat ze pas tevreden zou zijn als ze een keer mevrouw Veenstra de huid vol zou kunnen schelden. “Maar ja, dat mag hier niet.” Daar werd nog even over doorgepraat. Wat zouden de consequenties zijn? Zou je achteraf tevreden zijn met hoe je gehandeld zou hebben?

Blijft de vraag: wie is mevrouw Veenstra nu eigenlijk. Wat maakt dat ze zo veeleisend is? Kunnen we iets achterhalen uit haar levensverhaal?

De klagende patiënt (2)

Mevrouw Veenstra werd door verzorgenden, management en arts van het verpleeghuis als een lastige patiënt ervaren. De psycholoog probeerde de situatie vlot te trekken. Wat waren de alternatieven?

Psychiater Gerben Hellinga heeft een stappenplan bedacht om effectief met zo’n situatie om te gaan.

Stap 1: Formuleer in één zin het probleem. Hellinga vindt dit noodzakelijk om daarmee zoveel mogelijk de bijzaken en de emotionele bijkleuring weg te filteren. Het was inmiddels duidelijk dat de leidinggevende van de woning zó van slag was door het gedrag van mevrouw Veenstra dat ze dit bijna niet meer voor elkaar kreeg.

Stap 2: Formuleer eerlijk voor jezelf welke transactionele ik-positie je inneemt. Ben je een kritische ouder? Ben je een aanklager? Voel je jezelf slachtoffer? Ben je een aangepast kind dat zich woedend en machteloos voelt?

Stap 3: Probeer te analyseren hoe het komt dat je in deze positie terecht kwam. Wilde je mevrouw Veenstra helpen en wees ze die hulp af, waardoor je in de verdediging schoot? Zond je een dubbele boodschap uit? Zoals: “ik wil u wel helpen, de cliënt staat op onze instelling immers centraal, maar dan moet u wel tevreden zijn over de zorg die wij bieden “….

Of heeft er een zogenaamde kruistransactie plaatsgevonden: ik spreek mevrouw Veenstra als volwassene aan, zij reageert vanuit een kritische ouderpositie, ik raak daardoor van slag en raak mijn volwassen positie kwijt en reageer als een verongelijkt klein kind. En zo zijn er vanuit de Transactionele Analyse tal van varianten te bedenken.

Stap 4: Overweeg de vijf posities vanuit de Transactionele Analyse.

Als ik als Kritische Ouder reageer op mevrouw Veenstra, wat zeg ik dan? Bijvoorbeeld: “U moet nu eens stoppen met klagen, ziet u niet hoe we ons de benen uit het lijf rennen?”

Als ik als Zorgende Ouder reageer op mevrouw Veenstra, wat is mijn boodschap dan? “Het valt allemaal niet mee voor u, ik ga u zo snel mogelijk helpen.”

Als ik als Aangepast Kind reageer, wat zeg ik dan tegen mevrouw Veenstra? “Sorry, u hebt helemaal gelijk, die koffie is hier niet te drinken, ik ga gauw nieuwe zetten.”

Als ik als Vrij Kind reageer trek ik me niets aan van protocollen of van oordelen. Ik reageer zoals ik me op dat moment voel. “Tsja mevrouw Veenstra, we hebben allemaal wel eens onze dag niet en als de hemel naar beneden komt hebt u ook een blauw hoedje op, dat staat u vast goed, tralalallala! Ik zal even voor u kijken of de zon vandaag nog gaat schijnen.”

In de Volwassen positie kan ik een afweging maken, plannen maken, ik kijk naar wat mevrouw Veenstra wil en naar wat ik kan en wil. Ik kan ook naar mezelf kijken: wat gebeurt er met mij in relatie tot mevrouw Veenstra. ”Wat is er met me aan de hand, wat gebeurt er, wat voel ik, denk ik,
wat heb ik nodig, wat wil en kan ik nu doen”.

Stap 5: Kijk welke posities je hebt ingenomen en wat het effect was op het gedrag van mevrouw Veenstra en hoe jij op dat moment weer op haar reageerde.

Stap 6: Voor welke reactie zou je vervolgens willen kiezen? Wat past bij jou (is ‘ego-syntoon’)? De Volwassen positie is in relaties van effectiever, maar het kan zo zijn dat je toch blijft kiezen voor de kritische ouderpositie of voor die van het aangepaste kind. Dan moet je weten waarom je dat doet. En in een  zorgrelatie zul je dan ook een antwoord moeten geven of je daarmee binnen de kaders van goed hulpverlenerschap werkt.

Gerben Hellinga: Lastige Lieden, Boom, Meppel, 2009, 5e druk.