Zie je wel-isme (3)

Er zijn mensen die beweren dat de trein altijd te laat is. Ik zit vaak in de trein en soms is hij te laat. Dat kan aan het traject liggen of aan de tijd. Een medeforens die destijds vaak dezelfde trein nam was ook vaak aan het mopperen op NS.

Ik turfde toen een maand de vertragingen en hoe vaak ik had moeten staan. Zes keer vertraging en één keer gestaan. Hij bleef echter volhouden dat de trein bijna altijd te laat was en dat hij bijna altijd had moeten staan. Het was op zich al een hele concessie dat het woordje ‘bijna’ werd toegevoegd. Maar hoe kan het dan dat die meneer niet van standpunt verandert? Dat is een vraag die Gerben Hellinga aan de orde stelt.

Communistische vader

Jolande Withuis schreef een boek over haar communistische vader. Het kreeg de afgelopen weken in de media veel aandacht. Bij die vader zag je hetzelfde patroon. Rusland was de heilstaat en informatie die liet zien dat er onder Stalin ook wel eens iets mis ging kwam gewoon het denkraam van haar vader niet binnen. Die informatie werd weggefilterd.

Dit is de tweede stap van het ‘zie je wel-isme’: je neemt zó selectief waar dat er geen enkele opening meer is naar anders gekleurde informatie. Je bent alleen maar bezig met het bevestigen van je eigen standpunt.

De derde stap is wat er ook bij de CPN gebeurde: iedereen werd dusdanig gemanipuleerd dat er geen ontkomen meer aan was. Wie ‘anders’ geloofde werd geëxcommuniceerd. Je zou kunnen zeggen: psychose en de derde stap van het zie je wel-isme hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat de hele omgeving wordt ingekaderd en aangepast aan dat ene plaatje. Wie tóch anders denkt moet wel gek zijn. 

Kinderen maken schema’s

Volgens Gerben Hellinga kun je dit verschijnsel verklaren omdat de wereld te complex is. Er gebeurt zóveel dat we niet begrijpen, dat we schema’s nodig hebben om houvast te kunnen hebben. Peuters en kleuters zijn daar voortdurend mee bezig. Peter niest en valt van zijn krukje. Als je niest val je van je krukje. Mamma doet de deur open en er valt een spin op haar hoofd. Mamma gilt. Op die manier worden allerlei toevallige gebeurtenissen aan elkaar gekoppeld en beladen.

Kinderen op een wat oudere leeftijd (vooral tussen de acht en twaalf jaar) proberen dat soort toevalligheden met rituelen onder controle te krijgen. Je moet perse met je rechterbeen boven aan de trap uitkomen. En voordat je onder de douche gaat moet je drie keer de deurknop aanraken.

Eén van de mechanismen die helpt bij het ordenen van de wereld is dat je zaken die kloppen gaat accentueren en dat je gebeurtenissen die niet kloppen met jouw ‘denkraam’ gaat negeren. Zo blijft de wereld tenminste een beetje voorspelbaar.

Hoe aardig de donkere meneer in jouw straat ook doet, het kán niet waar zijn dat hij echt aardig is. Je negeert de informatie over hem, beschouwt het als toeval en je blijft bij je standpunt dat 'gekleurde' mensen onbetrouwbaar zijn.

Het gevaar opzoeken

Eén van de meest wonderlijke verschijnselen in de psychologie is dat mensen zichzelf schade toebrengen om de wereld kloppend te maken. Er vindt een herhaling van zetten plaats.

De dochter van een alcoholist trouwt op haar beurt weer met een alcoholist. En het meisje met negatieve seksuele ervaringen vertoont seksueel wervend gedrag. De mannen die daar op ingaan bevestigen weer het beeld dat alle mannen ‘hetzelfde zijn’.

Het verhaal van Mirjam

Mirjam groeide op in een gezin met een autoritaire vader en een dominante oudere broer. Zij heeft een beeld ontwikkeld dat mannen met macht per definitie die macht misbruiken.

Haar eerste baas is een autoritaire werkgever die geen tegenspraak duldt. Mirjam pikt het niet dat ze wordt aangesproken dat ze haar werk niet op tijd af heeft. Ze wordt binnen haar proeftijd ontslagen. Mirjam vindt dat ze  helemaal gelijk had. Opnieuw wordt haar beeld bevestigd: mannen met macht maken daar misbruik van.

Dan krijgt Mirjam een nieuw, veel milder denkende, werkgever. Op een gegeven ogenblik meent de werkgever dat ze op een bepaalde handeling moet worden aangesproken. Dat doet de werkgever op een milde manier. Maar Mirjam ontsteekt in woede: zó ga je niet met werknemers om.

Door haar levensverhaal ervaart Mirjam veel meer autoriteit in het verhaal van de baas dan hoe zijn werkgever het bedoeld heeft.

De werkgever vindt dat Mirjam buiten proportie reageert op zijn poging tot bijsturing. Ze krijgt een waarschuwing. Opnieuw ontsteekt ze in woede: nu wordt ze ook nog gechanteerd! Daarop is voor de werkgever de maat vol: Mirjam wordt ontslagen.

Door het gedrag van Mirjam is ze er zelf mede de oorzaak van dat haar  beeld van autoritaire bazen 'klopt'. "Je mag nergens een foutje maken, mannen deugen niet, en mannelijke werkgevers al helemaal niet."

Pathologie?

Is er sprake van pathologie? Dat hangt van veel meer factoren af. Het is wel zo dat als mensen geen inzicht hebben in hun eigen aandeel in de strijd en als blijkt dat ze dit kennelijk ook niet kunnen ontwikkelen dat dat een signaal is dat er mogelijk sprake is van veel meer onderliggende problematiek.

Onveranderbaarheid in het denken over anderen (ondanks aantoonbare bewijzen dat het anders is)  en geen inzicht in het eigen handelen houden – aldus psychiater Hellinga -nogal eens  eens verband met onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.

Gerben Hellinga: Lastige lieden, een inleiding over persoonlijkheidsstoornissen; Boom, Amsterdam, 5e druk, 2007
Advertenties

Zie je wel-isme (2)

Nu even naar de Volkskrant van zaterdag. "Dat vind ik nu eenmaal en ik blijf er bij." Hoe komt het dat mensen zo vasthouden aan hun eigen standpunt?

Daar zijn veel psychologische onderzoeken naar gedaan. In De Volkskrant worden enkele onderzoeken genoemd. Daar bleek o.a. uit dat – als mensen ooit hebben gehoord dat ze het goed zien – het meer ingewikkeld wordt om later alsnog van standpunt te veranderen. Vertaald naar onze tijd: als je op Facebook honderd likes hebt gekregen word je mening versterkt dat je gelijk hebt en luister je nog minder naar het standpunt van de ander.

De wereld vergaat (niet)

Een ander interessant onderzoek is de gang van zaken bij een groepering die geloofde dat de wereld op 21 december 1960 zou vergaan. Hoe gaat die groep om met het gegeven dat de wereld toen niet is vergaan? Nu moet de bedenker van dat idee toch aan zichzelf gaan twijfelen en moeten de volgelingen (haar, in dit geval) toch massaal de rug toekeren? Het wonderbaarlijke is dat nadat de wereld niet verging de groep nóg meer zelfverzekerd werd van het eigen standpunt. De wereld was niet vergaan omdat ze zo intensief gebeden hadden. Ze hadden dus de mensheid gered. Het onderzoek is gepubliceerd onder de titel When Prophecy Fails. 

Inflexibilitas mentis

Voor een deel hangt het vasthouden aan het eigen standpunt samen met iemands persoonlijkheidsstructuur. Ik noem wel eens in een cursus het verschijnsel van de inflexibilitas mentis.  Dat bestaat helemaal niet, maar een deel van de cursisten schrijft het braaf op. Zo hebben mensen met narcistische trekken grote moeite om van standpunt te veranderen. Moeten toegeven dat je ongelijk hebt wordt als krenking ervaren.

"Als iemand een kritische vraag stelde, ging mijn hartslag door het plafond. In mijn antwoord kon je vervolgens de minachting voor de persoon horen." Aldus Ozan Varol, hoogleraar in de rechten.

Transactionele Analyse en mentaliseren

Hoe kun je die boosheid van de hooggeleerde professor verklaren?

Vanuit de Transactionele Analyse gezien: de hoogleraar ervaart de vraag als een krenking (dat is een kindpositie) en reageert daarop als kritische ouder door de ander te kleineren.  Immers: hoe durft iemand mij tegen te spreken? Er wordt geen volwassen positie ingenomen.

Vanuit de Theory of Mind (en/of het mentaliseringsproces) gezien: naarmate het moeilijker voor iemand is om naar zichzelf te kijken en de wereld vanuit het perspectief van de ander te zien zal iemand starder worden in zijn opvattingen en minder van gezichtspunt veranderen. Dit is o.a. een knelpunt bij mensen met sterk narcistische trekken en mensen met kenmerken van autisme.

Luisterthermometer

Hier past natuurlijk ook goed de Luisterthermometer bij. Wie luistert vanuit het oordeel, vanuit behoefte of vanuit angst luistert niet goed. Bij dat luisteren vanuit een vooraf opgesteld denkraam (oordeel) zal niet geneigd zijn zijn of haar standpunt bij te stellen.

Stress

Daarnaast zie je dat hoe meer spanning en stress er is, dat het steeds moeilijker wordt om van standpunt te wisselen. In een emotioneel onveilige omgeving houden mensen meer vast aan hun eigen standpunt en ze zijn minder geneigd om de wereld vanuit het standpunt van de ander te bekijken. Stress verhoogt dus de mate van inflexibilitas mentis.

Er zijn ook mensen die zich bij voorbaat indekken. Ze gaan het gesprek uit de weg. Een citaat:

"Er is kennelijk van alles mis gegaan in onze communicatie. Om dat uit de wereld te helpen wil ik graag met je in gesprek." Reactie: "Daar heb ik geen behoefte aan". Alleen al het woord 'ik' zegt al heel veel: de wereld wordt vanuit het eigen perspectief bekeken, dat de ander ergens last van heeft doet er niet toe.

Meer afstand

Opmerkelijk is de oplossing die Professor Ozan Varol voor zichzelf heeft bedacht: hij is anders gaan schrijven en daarmee anders gaan denken.

"Ik kon alleen nog maar van gedachten veranderen door mijn complete identiteit te veranderen."

Het veranderen van identiteit lukte Varel door meer afstand tussen zichzelf en zijn werk te scheppen. Hij heeft het niet meer over zijn onderzoek, maar over dit artikel. Daardoor kreeg hij toch minder het gevoel dat hij als persoon faalde. “Als de uitkomst toch niet bleek te kloppen had ik niet meer gefaald, de hypothese bleek niet te kloppen”.

Zie je wel-isme (1)

Hoe kan het dat je iemand niet kunt overtuigen? Hoe je ook je best doet, de ander blijft aan zijn standpunt vasthouden. En dat ook als je meent veel bewijsmateriaal te hebben. Daarover ging o.a. een artikel in de Volkskrant van zaterdag 17 maart 2018. Maar ik begin bij een inmiddels al klassiek geworden boek van een veelschrijvende psychiater.

Psychiater Gerben Hellinga noemt dit vasthouden aan het eigen standpunt een Zie je wel-isme (in: Lastige Lieden, Boom, 2007, 5e druk). Maar hij ziet er wel ‘graden van ernst’ in. Er zijn mensen die koste wat het kost, in alle omstandigheden, vasthouden aan een eenmaal ingenomen idee. Anderen zijn in staat om hun mening geleidelijk bij te stellen.

Brigitte heeft een ernstige borderline persoonlijkheidsstoornis. Ze meent dat alle mensen er op uit zijn om misbruik van haar te maken. "Alleen dieren kun je vertrouwen, mensen niet" (dat is een klassieker in de psychiatrie). Dit beeld van Brigitte over anderen wordt niet milder, ze ziet zichzelf dag-in, dag-uit bevestigd. De buurvrouw groet haar niet. Zie je wel: die buurvrouw deed gisteren misschien wel aardig door haar te helpen, maar dat was alleen maar de buitenkant.

Nooit, alwéér, altijd

Je ziet dit ‘zie je wel’ verschijnsel in veel relaties, aldus Hellinga. Het is o.a. te zien in de woordkeuze. Nooit, alwéér en áltijd zijn typische ‘zie-je-wel’ woorden. Je kunt als partner regelmatig de rommel proberen op te ruimen, en tóch krijg je te horen dat je nooit je troep opruimt. Je hebt vroeger wel eens ruzie gehad met je zus en nu meldt ze dat je haar altijd hebt gepest.

Persoonlijkheidsstoornis

Een persoonlijkheidsstoornis kun je – aldus Hellinga – o.a. herkennen aan de mate waarin iemand niet in staat is om zijn of haar mening te herzien. Als iemand – ondanks alle bewezen tegendelen – de nieuwe informatie niet meeneemt kan dat een signaal zijn van een onderliggende persoonlijkheidsstoornis.

Twintig jaar geleden heeft Arno de Vries een ernstig conflict gehad met zijn oom, die tevens zijn werkgever was. Sinds die tijd kan de oom geen goed meer doen bij Arno. Diezelfde oom heeft zich erg ingespannen om de ouders van Arno door een moeilijke periode heen te helpen, maar volgens Arno deed hij dat toch uit kwade bedoelingen. Onlangs heeft zijn oom geprobeerd om weer contact met Arno te leggen, maar dat voorstel werd afgewezen. De oom kan het in de ogen van Arno nooit meer goed doen. Zelfs al zou de oom alle schuld van het conflict op zich nemen: het komt niet goed. Arno is niet in staat om nieuwe informatie mee te nemen in het denken over zijn oom.

Volgens Gerben Hellinga nemen we dagelijks de informatie die bij ons binnen komt selectief waar. Dat kan niet anders. Voor een deel  verklaart dat ook onze (psychologische) allergieën.

Er stopte een dure Bentley voor ons huis en er stapte een dure meneer uit in een maatkostuum. Ik had al direct een plaatje bij hem klaar.  Geen idee wie het was, hij belde ergens anders aan. Toch had ik al een plaatje gemaakt en daarmee ook een voorraadje 'zie je wels' klaarliggen.

Drie stappen

  1. We selecteren allemaal de informatie die bij ons binnen komt. Dat is heel normaal en niet pathologisch.

2. Je interpreteert informatie van anderen verkeerd en je blijkt niet in staat om dit beeld bij te stellen

3. Je manipuleert je omgeving dusdanig waardoor de ander geen kant meer uit kan, zodat je voortdurend bevestigd wordt in het ‘zie je wel!’

De tweede en de derde stap van dit proces zijn wel pathologisch van aard. 

Luisterthermometer

In veel schema's over communicatie gaat het over de zender en de ontvanger. Daarmee werd communicatie min of meer een commercieel praatje. Als je als zender de ontvanger maar het idee gaf dat je goed luisterde zat het met de communicatie wel goed.

Maar communicatie is meer. Dat wordt geïllustreerd door de Luisterthermometer. Die helpt je om vast te stellen wat temperatuur van het luisteren is.

Het is koud als je luistert vanuit oordeel, angst of eigen behoeften.

De temperatuur loopt op een plezierige manier op naarmate het je beter lukt om op de ander gericht te zijn (uit het boek Harthorend, door Harry van der Pol). 

Luisteren vanuit het oordeel (min 3): het is ijskoud. Je hebt je oordeel al klaar over wat de ander zegt en doet. Je oordeelt ook over wie de ander is. Hij of zij kan niets meer goed doen.

Luisteren vanuit de angst (min 2): Hoe je jezelf voelt kleurt de communicatie. Je bent bang om kritiek te krijgen. Je bent bang dat je niet weet hoe je moet reageren. Het kan ook zo zijn dat je bang bent voor de emotie van de ander. Als de één luistert vanuit het oordeel leidt dat er nogal eens toe dat de ander luistert vanuit de angst. Het gaat dan nog harder vriezen.

Luisteren vanuit de behoefte (min 1): Je wilt eerst zelf gehoord worden. Een onderliggende gedachte is de behoefte aan controle.

Het oordeel dat je hebt over de ander, de angst die je in de greep houdt of je behoefte aan controle verhinderen dat je echt goed kunt luisteren.

Warme communicatie: een actief proces

Volgens Harry van der Pol is ‘warm luisteren’ een actief proces, waarbij je:

0. de ander aan het woord laat en uit laat spreken

  1. niet alleen de woorden hoort die de ander zegt, maar ook de kleur van die woorden ‘vat’ (hier begint de empathie)
  2. het gevoel van de ander proeft
  3. de ander als persoon begrijpt
  4. de ander aanvaardt als persoon (er is sprake van een echte relatie).

Persoonlijkheid en ouder worden (2)

Eén van de meest bekende persoonlijkheidsstoornissen is de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Narcissen zijn mooie bloemen, maar als je ze in huis haalt kunnen ze al snel gaan stinken. Vandaar dus.
Er bestaan tal van varianten op narcisme, dit blog schetst slechts enkele kenmerken in relatie tot het ouder worden.

Narcisme en reactie op anderen

Narcistische mensen stellen hoge eisen aan anderen. Dat leidt er toe dat anderen de neiging hebben om de persoon te vermijden. Deze op zijn beurt voelt zich gekrenkt en verlaten, waardoor de negatieve interacties nog eens extra gevoed worden.

Als iemand met een narcistische persoonlijkheid tegengesproken wordt is een reactie vaak die van krenking. Kritiek wordt als een persoonlijke aanval ervaren. “Doe het dan zelf maar als je het toch zo goed weet” is een typische reactie van een narcist.

Narcisme en ouder worden

Noud en Van Engelen schrijven dat mensen met narcistische trekken vaak zeer controlerend en bepalend zijn in het contact. Men denkt vaak dat die trekken verbleken bij het ouder worden, maar dat is volgens Noud en Van Engelen een misvatting. Als je ouder wordt ben je misschien minder snel in je reactie, maar je blijft wel narcistisch.

Mevrouw Van Os is er trots op dat ze zoveel heeft bereikt. Ze heeft haar beide dochters in haar eentje opgevoed en een voorbeeldige opvoeding gegeven. Op de school waar ze les gaf had de inspectie nooit iets op haar aan te merken. Ze heeft haar moeder verzorgd en toen dat niet meer kon regelde en organiseerde ze van alles rond de verzorging van haar moeder in het verpleeghuis. 

Mevrouw Van Os

Zoals bij Mevrouw Van Os. Ze was er in haar werk als onderwijzeres trots op dat alles altijd prima op orde was. Volgens collega’s was een probleem dat ze moeilijk tegen kritiek kon. Dat kwam ook tot uiting in een functioneringsgesprek. Woedend werd ze. Ze kan prima tegen kritiek, als het maar terecht is.

Mevrouw Van Os kon behoorlijk op haar strepen staan. Dat doet ze ook nu nog, nu de thuiszorg over de vloer komt. Ze is aan haar vierde thuiszorgmedewerker toe: niemand doet het goed. De één heeft geen correct taalgebruik, de ander is niet schoon genoeg, de derde komt niet op tijd. “Tegenwoordig weten mensen niet meer wat echt werken is.”

De beide dochters van Mevrouw Van Os wonen twee uur rijden van hun moeder vandaan. Ze bezoeken haar maar af en toe. Daar begrijpt ze helemaal niets van: zij gaf haar dochters toch het beste mee? Ze hebben allebei kunnen studeren en zijn afgestudeerd zonder studieschuld.

Ook de vroegere collega’s komen slechts sporadisch op bezoek. Terwijl Mevrouw van Os zich maximaal heeft ingezet voor de teamgeest op school. Ze voelt zich miskend en onbegrepen. 

Persoonlijkheid en ouder worden (1)

Vaak wordt gedacht dat een persoonlijkheidsstoornis 'uitdooft' als mensen ouder worden. Immers, zo denken we, het verstand komt met de jaren. Of: de scherpe kantjes gaan er wel vanaf als je meer van de wereld ervaren hebt. Maar is dat wel zo?

1. Uitgedoofde persoonlijkheidsstoornis

Eén van de kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis is dat iemand niet goed in staat is om naar zichzelf te kijken. Daardoor verstarren het denken en het handelen. Zo iemand zit vast in een bepaald reactiepatroon, bijvoorbeeld: altijd boos worden als iemand anders een aanwijzing geeft.

Volgens Noud Engelen en Bas van Alphen (2016) kan er sprake zijn van een uitgedoofde persoonlijkheidsstoornis als er op latere leeftijd een verdere narijping van de persoon plaats heeft gevonden. Op de één of andere manier heeft die persoon geleerd om beter naar zichzelf te kijken. Dat is op zichzelf logisch, soms leren mensen in de loop van hun leven om meer genuanceerd naar zichzelf en naar anderen te kijken.

Een andere factor is dat iemand beter in staat om met stress om te gaan (betere ‘coping’). Het gevolg is dan: betere impulscontrole, minder stemmingswisselingen en/of woede-uitbarstingen.

2. Laat ontstane persoonlijkheidsstoornis

Het kan ook zo zijn dat iemand redelijk heeft gefunctioneerd, en dat dat functioneren onderliggende problematiek heeft gecamoufleerd. Bijvoorbeeld: iemand was weliswaar kwetsbaar, maar dankzij de structuur van het werk en een aangepaste thuissituatie kon hij zich redelijk handhaven. Pas als er sprake was van veel stress bleek dat de persoon op dat moment niet meer goed kon functioneren. Maar als de stress niet lang aanhield kwam het functioneren van deze persoon vanzelf weer redelijk op de rails.

Martin van Dijk (55 jaar) heeft binnen de structuur van zijn werk goed kunnen functioneren. Dat veranderde toen de organisatie fuseerde. Martin raakte het overzicht kwijt. Als hij de controle kwijtraakte leidde dat tot woede-uitbarstingen. Zijn vrouw vertelde dat het ook thuis niet meer te harden was. De vraag is: is alleen de reorganisatie op het werk de reden dat het niet meer goed gaat met Martin, of is er ook sprake van leeftijdsspecifieke problematiek: de rek wordt minder en daardoor loopt Martin al sneller op zijn tenen. 

Knik

Bij mensen dankzij een bepaalde structuur, zichzelf in de omgeving konden handhaven, zie je vaak een knik in de ontwikkeling als er zich op latere leeftijd (vanaf 50 jaar) ingrijpende veranderingen in de levensomstandigheden voordoen. Zoals: werkloosheid, een echtscheiding, pensionering, verlies van gezondheid, een kleiner wordend netwerk of verlies van autonomie.

Wat onderhuids aanwezig was, maar door gunstige levensomstandigheden niet zichtbaar was, wordt dan alsnog een probleem. Dat verklaart ook waarom het leven van sommige oudere echtparen ‘getekend’ wordt door een voortdurende strijd. Het evenwicht (bijvoorbeeld de vrouw in en rond het huis met haar eigen netwerk, de man buitenshuis met zijn eigen netwerk) is verstoord geraakt. En het lukt dan niet meer om een nieuw evenwicht te vinden (Noud Engelen en Bas van Alphen geven in hun boek voorbeelden van relatietherapie voor ouderen).

3. Atypische persoonlijkheidsverandering

De persoonlijkheid kan ook veranderen als gevolg van somatische aandoeningen. Bij aandoeningen in de frontale hersendelen kan iemand bijvoorbeeld sterk ontremd raken. Bij deze vorm van aandoening is het vaak moeilijk om een ‘link’ te leggen naar het verleden. De dementering, een hersentumor of een herseninfarct maken dat het hele bouwwerk van de hersenen (zowel gedrag, als emoties) door elkaar geschud wordt.

Inkrimpend netwerk

Engelen en Van Alphen schrijven dat bij 8% van de thuiswonende ouderen sprake is van een persoonlijkheidsstoornis. Vaak is deze stoornis al op jongere leeftijd zichtbaar door allerlei conflicten. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben op oudere leeftijd vaak te maken met een sterk inkrimpend netwerk.

 

Iedereen liegt (wel eens)

Psycholoog Job Boersma en organisatiedeskundige Guus Essers schreven het boek "Ik weet dat u liegt" (Haystack, 2016, 4e druk). Ze gaan er vanuit dat ieder mens regelmatig 'bezijden de waarheid' spreekt.

Eén van de factoren die een rol speelt bij het de realiteit anders voorstellen dan het is is het gegeven dat mensen zich graag ‘gezien’ voelen. Wat heb je nodig om in de groep mee te tellen?

Wonen

Ze noemen als voorbeeld dat iemand die in Aerdenhout of Wassenaar woont andere verleidingen zal hebben dan iemand in een achterstandswijk van een grote stad. Wat heb je nodig om je in je leefomgeving of werkomgeving geaccepteerd te voelen?

Werken

Dit zou ook het extreme voorbeeld kunnen verklaren waarom er enkele excessen zijn geweest waarbij mensen in de terminale zorg er toe over zijn gegaan om patiënten een fatale dosering medicijnen te geven. Het is heftig om als nachtdienst een aantal keer achter elkaar een sterfgeval mee te moeten maken. Maar je krijgt er ook aandacht door.

Mensen die met heftige agressie te maken hebben en/of bijvoorbeeld bij een ambulancedienst werken zullen misschien hun verhalen aandikken om daarmee extra waardering te krijgen. “Je hebt toch wel een erg heftig beroep.”

Hetzelfde geldt voor het Syndroom van Munchhausen by Proxy: de zorg voor een ziek kind en vooral de opoffering die je je getroost vergroten de waardering die je krijgt.

Mensen met een lage eigenwaarde zijn meer gevoelig voor dit soort processen. Ze hebben anderen nodig om er zelf te mogen zijn.

Hoe zit het met de werkgerelateerde leugens? 

Mannen vertellen vaker onjuistheden over hun werk of hun functie, ongeveer 20% van de mannen liegt over hun baan of hun inkomen.

Vrouwen zijn daarentegen meer geneigd om onwaarheden over hun opleiding te vertellen. Dat camoufleer je bijvoorbeeld door te beweren dat je een HBO-opleiding hebt gevolgd, terwijl je die opleiding niet af hebt gemaakt. Ook deelcertificaten vormen een geliefd thema.

Sollicitatiebrieven en beschrijvingen op Linked-in laten tal van voorbeelden zien van mensen die zichzelf wat mooier voorstellen dan de werkelijkheid is.

Hoe zit het met de privé-situatie? (v/m)

Vrouwen (20%) zijn meer dan mannen geneigd om onwaarheden te vertellen over hun gezondheid. Lichamelijke klachten leveren (vaak) zorg en aandacht op. Je kunt er ook verplichtingen mee vermijden.

Opmerkelijk is ook dat vrouwen vaker dan mannen onjuistheden over hun sportprestaties vertellen. Dat vind ik opmerkelijk. Ik ken veel verhalen van mannen die enorme vissen hebben gevangen en veel ontberingen hebben geleden tijdens ontzettend lange fietstochten, maar volgens Boersma en Essers komt het liegen over sportprestaties drie keer zoveel bij vrouwen voor als bij mannen. Maar ja, het boek is ook door twee mannen geschreven (…).

Vrouwen hebben ook meer dan mannen de neiging om onwaarheden over hun huiselijke situatie te vertellen (‘keeping up appearances’). 

Persoonlijkheid en liegen

Organisatiepsycholoog Wim Meekel meent dat combinaties van persoonlijkheidsfacetten zoals betrokkenheid en de neiging tot competitie veel gedrag kunnen voorspellen. Iemand met een hoge mate van rivaliteit zal graag willen winnen en is daardoor vaak om minder terughoudend in het manipuleren.

Meekel meent dat een persoonlijkheidsassessment veel kan zeggen over iemands geschiktheid voor een bepaalde baan. Hij voegt daar aan toe dat je soms ook iemand nodig hebt die de waarheid net iets anders voorstel dan hij is. Een diplomaat moet af en toe het verhaal wat anders inkleuren. En een vertegenwoordiger die zegt dat hij dit werk alleen maar doet om in korte tijd zoveel mogelijk te verdienen is weliswaar heel eerlijk, maar niet goed voor het bedrijf…

Job Boersma en Guus Essers: Ik weet dat u liegt. Haystack, Zaltbommel, vierde druk, 2016, 240 bladzijden. En denk eerst maar eens na over de ondertitel van dit boek:  Echt alles over leugens en bedrog voor professionals.