Zie je wel-isme (3)

Er zijn mensen die beweren dat de trein altijd te laat is. Ik zit vaak in de trein en soms is hij te laat. Dat kan aan het traject liggen of aan de tijd. Een medeforens die destijds vaak dezelfde trein nam was ook vaak aan het mopperen op NS.

Ik turfde toen een maand de vertragingen en hoe vaak ik had moeten staan. Zes keer vertraging en één keer gestaan. Hij bleef echter volhouden dat de trein bijna altijd te laat was en dat hij bijna altijd had moeten staan. Het was op zich al een hele concessie dat het woordje ‘bijna’ werd toegevoegd. Maar hoe kan het dan dat die meneer niet van standpunt verandert? Dat is een vraag die Gerben Hellinga aan de orde stelt.

Communistische vader

Jolande Withuis schreef een boek over haar communistische vader. Het kreeg de afgelopen weken in de media veel aandacht. Bij die vader zag je hetzelfde patroon. Rusland was de heilstaat en informatie die liet zien dat er onder Stalin ook wel eens iets mis ging kwam gewoon het denkraam van haar vader niet binnen. Die informatie werd weggefilterd.

Dit is de tweede stap van het ‘zie je wel-isme’: je neemt zó selectief waar dat er geen enkele opening meer is naar anders gekleurde informatie. Je bent alleen maar bezig met het bevestigen van je eigen standpunt.

De derde stap is wat er ook bij de CPN gebeurde: iedereen werd dusdanig gemanipuleerd dat er geen ontkomen meer aan was. Wie ‘anders’ geloofde werd geëxcommuniceerd. Je zou kunnen zeggen: psychose en de derde stap van het zie je wel-isme hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat de hele omgeving wordt ingekaderd en aangepast aan dat ene plaatje. Wie tóch anders denkt moet wel gek zijn. 

Kinderen maken schema’s

Volgens Gerben Hellinga kun je dit verschijnsel verklaren omdat de wereld te complex is. Er gebeurt zóveel dat we niet begrijpen, dat we schema’s nodig hebben om houvast te kunnen hebben. Peuters en kleuters zijn daar voortdurend mee bezig. Peter niest en valt van zijn krukje. Als je niest val je van je krukje. Mamma doet de deur open en er valt een spin op haar hoofd. Mamma gilt. Op die manier worden allerlei toevallige gebeurtenissen aan elkaar gekoppeld en beladen.

Kinderen op een wat oudere leeftijd (vooral tussen de acht en twaalf jaar) proberen dat soort toevalligheden met rituelen onder controle te krijgen. Je moet perse met je rechterbeen boven aan de trap uitkomen. En voordat je onder de douche gaat moet je drie keer de deurknop aanraken.

Eén van de mechanismen die helpt bij het ordenen van de wereld is dat je zaken die kloppen gaat accentueren en dat je gebeurtenissen die niet kloppen met jouw ‘denkraam’ gaat negeren. Zo blijft de wereld tenminste een beetje voorspelbaar.

Hoe aardig de donkere meneer in jouw straat ook doet, het kán niet waar zijn dat hij echt aardig is. Je negeert de informatie over hem, beschouwt het als toeval en je blijft bij je standpunt dat 'gekleurde' mensen onbetrouwbaar zijn.

Het gevaar opzoeken

Eén van de meest wonderlijke verschijnselen in de psychologie is dat mensen zichzelf schade toebrengen om de wereld kloppend te maken. Er vindt een herhaling van zetten plaats.

De dochter van een alcoholist trouwt op haar beurt weer met een alcoholist. En het meisje met negatieve seksuele ervaringen vertoont seksueel wervend gedrag. De mannen die daar op ingaan bevestigen weer het beeld dat alle mannen ‘hetzelfde zijn’.

Het verhaal van Mirjam

Mirjam groeide op in een gezin met een autoritaire vader en een dominante oudere broer. Zij heeft een beeld ontwikkeld dat mannen met macht per definitie die macht misbruiken.

Haar eerste baas is een autoritaire werkgever die geen tegenspraak duldt. Mirjam pikt het niet dat ze wordt aangesproken dat ze haar werk niet op tijd af heeft. Ze wordt binnen haar proeftijd ontslagen. Mirjam vindt dat ze  helemaal gelijk had. Opnieuw wordt haar beeld bevestigd: mannen met macht maken daar misbruik van.

Dan krijgt Mirjam een nieuw, veel milder denkende, werkgever. Op een gegeven ogenblik meent de werkgever dat ze op een bepaalde handeling moet worden aangesproken. Dat doet de werkgever op een milde manier. Maar Mirjam ontsteekt in woede: zó ga je niet met werknemers om.

Door haar levensverhaal ervaart Mirjam veel meer autoriteit in het verhaal van de baas dan hoe zijn werkgever het bedoeld heeft.

De werkgever vindt dat Mirjam buiten proportie reageert op zijn poging tot bijsturing. Ze krijgt een waarschuwing. Opnieuw ontsteekt ze in woede: nu wordt ze ook nog gechanteerd! Daarop is voor de werkgever de maat vol: Mirjam wordt ontslagen.

Door het gedrag van Mirjam is ze er zelf mede de oorzaak van dat haar  beeld van autoritaire bazen 'klopt'. "Je mag nergens een foutje maken, mannen deugen niet, en mannelijke werkgevers al helemaal niet."

Pathologie?

Is er sprake van pathologie? Dat hangt van veel meer factoren af. Het is wel zo dat als mensen geen inzicht hebben in hun eigen aandeel in de strijd en als blijkt dat ze dit kennelijk ook niet kunnen ontwikkelen dat dat een signaal is dat er mogelijk sprake is van veel meer onderliggende problematiek.

Onveranderbaarheid in het denken over anderen (ondanks aantoonbare bewijzen dat het anders is)  en geen inzicht in het eigen handelen houden – aldus psychiater Hellinga -nogal eens  eens verband met onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.

Gerben Hellinga: Lastige lieden, een inleiding over persoonlijkheidsstoornissen; Boom, Amsterdam, 5e druk, 2007
Advertenties

Chocomel

Ik kan me niet voorstellen dat de pakken chocomel per ongeluk in deze volgorde geplaatst zijn in het schap van de plaatselijke Jumbo…

Het zal wel een studentengrap zijn. En het zegt ook wel wat van mij dat ik daar dan weer om moet lachen…

Zie je wel-isme (2)

Nu even naar de Volkskrant van zaterdag. "Dat vind ik nu eenmaal en ik blijf er bij." Hoe komt het dat mensen zo vasthouden aan hun eigen standpunt?

Daar zijn veel psychologische onderzoeken naar gedaan. In De Volkskrant worden enkele onderzoeken genoemd. Daar bleek o.a. uit dat – als mensen ooit hebben gehoord dat ze het goed zien – het meer ingewikkeld wordt om later alsnog van standpunt te veranderen. Vertaald naar onze tijd: als je op Facebook honderd likes hebt gekregen word je mening versterkt dat je gelijk hebt en luister je nog minder naar het standpunt van de ander.

De wereld vergaat (niet)

Een ander interessant onderzoek is de gang van zaken bij een groepering die geloofde dat de wereld op 21 december 1960 zou vergaan. Hoe gaat die groep om met het gegeven dat de wereld toen niet is vergaan? Nu moet de bedenker van dat idee toch aan zichzelf gaan twijfelen en moeten de volgelingen (haar, in dit geval) toch massaal de rug toekeren? Het wonderbaarlijke is dat nadat de wereld niet verging de groep nóg meer zelfverzekerd werd van het eigen standpunt. De wereld was niet vergaan omdat ze zo intensief gebeden hadden. Ze hadden dus de mensheid gered. Het onderzoek is gepubliceerd onder de titel When Prophecy Fails. 

Inflexibilitas mentis

Voor een deel hangt het vasthouden aan het eigen standpunt samen met iemands persoonlijkheidsstructuur. Ik noem wel eens in een cursus het verschijnsel van de inflexibilitas mentis.  Dat bestaat helemaal niet, maar een deel van de cursisten schrijft het braaf op. Zo hebben mensen met narcistische trekken grote moeite om van standpunt te veranderen. Moeten toegeven dat je ongelijk hebt wordt als krenking ervaren.

"Als iemand een kritische vraag stelde, ging mijn hartslag door het plafond. In mijn antwoord kon je vervolgens de minachting voor de persoon horen." Aldus Ozan Varol, hoogleraar in de rechten.

Transactionele Analyse en mentaliseren

Hoe kun je die boosheid van de hooggeleerde professor verklaren?

Vanuit de Transactionele Analyse gezien: de hoogleraar ervaart de vraag als een krenking (dat is een kindpositie) en reageert daarop als kritische ouder door de ander te kleineren.  Immers: hoe durft iemand mij tegen te spreken? Er wordt geen volwassen positie ingenomen.

Vanuit de Theory of Mind (en/of het mentaliseringsproces) gezien: naarmate het moeilijker voor iemand is om naar zichzelf te kijken en de wereld vanuit het perspectief van de ander te zien zal iemand starder worden in zijn opvattingen en minder van gezichtspunt veranderen. Dit is o.a. een knelpunt bij mensen met sterk narcistische trekken en mensen met kenmerken van autisme.

Luisterthermometer

Hier past natuurlijk ook goed de Luisterthermometer bij. Wie luistert vanuit het oordeel, vanuit behoefte of vanuit angst luistert niet goed. Bij dat luisteren vanuit een vooraf opgesteld denkraam (oordeel) zal niet geneigd zijn zijn of haar standpunt bij te stellen.

Stress

Daarnaast zie je dat hoe meer spanning en stress er is, dat het steeds moeilijker wordt om van standpunt te wisselen. In een emotioneel onveilige omgeving houden mensen meer vast aan hun eigen standpunt en ze zijn minder geneigd om de wereld vanuit het standpunt van de ander te bekijken. Stress verhoogt dus de mate van inflexibilitas mentis.

Er zijn ook mensen die zich bij voorbaat indekken. Ze gaan het gesprek uit de weg. Een citaat:

"Er is kennelijk van alles mis gegaan in onze communicatie. Om dat uit de wereld te helpen wil ik graag met je in gesprek." Reactie: "Daar heb ik geen behoefte aan". Alleen al het woord 'ik' zegt al heel veel: de wereld wordt vanuit het eigen perspectief bekeken, dat de ander ergens last van heeft doet er niet toe.

Meer afstand

Opmerkelijk is de oplossing die Professor Ozan Varol voor zichzelf heeft bedacht: hij is anders gaan schrijven en daarmee anders gaan denken.

"Ik kon alleen nog maar van gedachten veranderen door mijn complete identiteit te veranderen."

Het veranderen van identiteit lukte Varel door meer afstand tussen zichzelf en zijn werk te scheppen. Hij heeft het niet meer over zijn onderzoek, maar over dit artikel. Daardoor kreeg hij toch minder het gevoel dat hij als persoon faalde. “Als de uitkomst toch niet bleek te kloppen had ik niet meer gefaald, de hypothese bleek niet te kloppen”.

Stemmen in Delft

Een politiek buitenbeentje in de gemeentepolitiek is de Studenten Techniek in Politiek in Delft. De STIP behaalde 6 zetels in de gemeenteraad en bleef daarmee (ondanks een winst van twee zetels) de tweede partij in onze woonplaats.

Dat kwam doordat STIP werd ingehaald door Groen Links. Deze partij behaalde 7 zetels (+ 3).  Het was stuivertje wisselen met D’66. Deze partij viel terug van 8 naar 5 zetels. Dat zijn evenveel zetels als één van de twee  plaatselijke lokalo: Onafhankelijk Delft.

VVD, CDA en SP krijgen opnieuw elk drie zetels in de Delftse gemeenteraad en de Christen Unie en Stadsbelangen behaalden twee zetels.

De grootste winst (percentueel gezien) was voor Groen Links, voor STIP en voor de Christen Unie. Het grootste verlies was er voor D’66.

De drie partijen hebben o.a. als speerpunt de fiets en het OV in de stad. De CU zet daarnaast o.a. in op een beter woonbeleid voor ouderen (en STIP uiteraard voor studentenhuisvesting).

De komende jaren nog maar eens kijken hoe de winst zich vertaalt in de praktijk. Want Delft stond jarenlang onder curatele vanwege de enorme schuld in de stadskas. De gemeente was net weer een beetje financieel uit het dal aan het komen. Veel partijen beloven van alles, maar er is nog steeds niet veel financiële ruimte.

Ik vond wel dat de lokale partijen in Delft bij het stembureau bevoordeeld werden. Voor het bureau stond een bordje Stem lokaal.

Zie je wel-isme (1)

Hoe kan het dat je iemand niet kunt overtuigen? Hoe je ook je best doet, de ander blijft aan zijn standpunt vasthouden. En dat ook als je meent veel bewijsmateriaal te hebben. Daarover ging o.a. een artikel in de Volkskrant van zaterdag 17 maart 2018. Maar ik begin bij een inmiddels al klassiek geworden boek van een veelschrijvende psychiater.

Psychiater Gerben Hellinga noemt dit vasthouden aan het eigen standpunt een Zie je wel-isme (in: Lastige Lieden, Boom, 2007, 5e druk). Maar hij ziet er wel ‘graden van ernst’ in. Er zijn mensen die koste wat het kost, in alle omstandigheden, vasthouden aan een eenmaal ingenomen idee. Anderen zijn in staat om hun mening geleidelijk bij te stellen.

Brigitte heeft een ernstige borderline persoonlijkheidsstoornis. Ze meent dat alle mensen er op uit zijn om misbruik van haar te maken. "Alleen dieren kun je vertrouwen, mensen niet" (dat is een klassieker in de psychiatrie). Dit beeld van Brigitte over anderen wordt niet milder, ze ziet zichzelf dag-in, dag-uit bevestigd. De buurvrouw groet haar niet. Zie je wel: die buurvrouw deed gisteren misschien wel aardig door haar te helpen, maar dat was alleen maar de buitenkant.

Nooit, alwéér, altijd

Je ziet dit ‘zie je wel’ verschijnsel in veel relaties, aldus Hellinga. Het is o.a. te zien in de woordkeuze. Nooit, alwéér en áltijd zijn typische ‘zie-je-wel’ woorden. Je kunt als partner regelmatig de rommel proberen op te ruimen, en tóch krijg je te horen dat je nooit je troep opruimt. Je hebt vroeger wel eens ruzie gehad met je zus en nu meldt ze dat je haar altijd hebt gepest.

Persoonlijkheidsstoornis

Een persoonlijkheidsstoornis kun je – aldus Hellinga – o.a. herkennen aan de mate waarin iemand niet in staat is om zijn of haar mening te herzien. Als iemand – ondanks alle bewezen tegendelen – de nieuwe informatie niet meeneemt kan dat een signaal zijn van een onderliggende persoonlijkheidsstoornis.

Twintig jaar geleden heeft Arno de Vries een ernstig conflict gehad met zijn oom, die tevens zijn werkgever was. Sinds die tijd kan de oom geen goed meer doen bij Arno. Diezelfde oom heeft zich erg ingespannen om de ouders van Arno door een moeilijke periode heen te helpen, maar volgens Arno deed hij dat toch uit kwade bedoelingen. Onlangs heeft zijn oom geprobeerd om weer contact met Arno te leggen, maar dat voorstel werd afgewezen. De oom kan het in de ogen van Arno nooit meer goed doen. Zelfs al zou de oom alle schuld van het conflict op zich nemen: het komt niet goed. Arno is niet in staat om nieuwe informatie mee te nemen in het denken over zijn oom.

Volgens Gerben Hellinga nemen we dagelijks de informatie die bij ons binnen komt selectief waar. Dat kan niet anders. Voor een deel  verklaart dat ook onze (psychologische) allergieën.

Er stopte een dure Bentley voor ons huis en er stapte een dure meneer uit in een maatkostuum. Ik had al direct een plaatje bij hem klaar.  Geen idee wie het was, hij belde ergens anders aan. Toch had ik al een plaatje gemaakt en daarmee ook een voorraadje 'zie je wels' klaarliggen.

Drie stappen

  1. We selecteren allemaal de informatie die bij ons binnen komt. Dat is heel normaal en niet pathologisch.

2. Je interpreteert informatie van anderen verkeerd en je blijkt niet in staat om dit beeld bij te stellen

3. Je manipuleert je omgeving dusdanig waardoor de ander geen kant meer uit kan, zodat je voortdurend bevestigd wordt in het ‘zie je wel!’

De tweede en de derde stap van dit proces zijn wel pathologisch van aard. 

Bevroren Vrouwtjes

Onder een brug bij de Bijlmerflat Gooioord staan zes sculpturen in het water.

Als ik het goed zie zijn het vrouwelijke varianten op het Brusselse Manneken Pis. Maar ze slagen er in om staande als mannen te plassen. Is dat een kwestie van emancipatie of moet ik het genderneutraal zien?

Het leek dinsdagmorgen wel lente. Toch waren – als gevolg van de nachtvorst – twee dames met tegenwind bevroren. Maar daardoor waren ze wel meer fatsoenlijk aangekleed. Dus zette ik één van die dames schaamteloos op de foto.

Ze kon trouwens nog steeds plassen…

Luisterthermometer

In veel schema's over communicatie gaat het over de zender en de ontvanger. Daarmee werd communicatie min of meer een commercieel praatje. Als je als zender de ontvanger maar het idee gaf dat je goed luisterde zat het met de communicatie wel goed.

Maar communicatie is meer. Dat wordt geïllustreerd door de Luisterthermometer. Die helpt je om vast te stellen wat temperatuur van het luisteren is.

Het is koud als je luistert vanuit oordeel, angst of eigen behoeften.

De temperatuur loopt op een plezierige manier op naarmate het je beter lukt om op de ander gericht te zijn (uit het boek Harthorend, door Harry van der Pol). 

Luisteren vanuit het oordeel (min 3): het is ijskoud. Je hebt je oordeel al klaar over wat de ander zegt en doet. Je oordeelt ook over wie de ander is. Hij of zij kan niets meer goed doen.

Luisteren vanuit de angst (min 2): Hoe je jezelf voelt kleurt de communicatie. Je bent bang om kritiek te krijgen. Je bent bang dat je niet weet hoe je moet reageren. Het kan ook zo zijn dat je bang bent voor de emotie van de ander. Als de één luistert vanuit het oordeel leidt dat er nogal eens toe dat de ander luistert vanuit de angst. Het gaat dan nog harder vriezen.

Luisteren vanuit de behoefte (min 1): Je wilt eerst zelf gehoord worden. Een onderliggende gedachte is de behoefte aan controle.

Het oordeel dat je hebt over de ander, de angst die je in de greep houdt of je behoefte aan controle verhinderen dat je echt goed kunt luisteren.

Warme communicatie: een actief proces

Volgens Harry van der Pol is ‘warm luisteren’ een actief proces, waarbij je:

0. de ander aan het woord laat en uit laat spreken

  1. niet alleen de woorden hoort die de ander zegt, maar ook de kleur van die woorden ‘vat’ (hier begint de empathie)
  2. het gevoel van de ander proeft
  3. de ander als persoon begrijpt
  4. de ander aanvaardt als persoon (er is sprake van een echte relatie).